Artykuły
Black Friday w RAPTORstore.pl
Producenci
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RAPTOR

z dnia 18 marca 2018 r.

I.                Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego RAPTOR;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.RAPTORstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II.            Postanowienia ogólne

2.1.          Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2.          Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.             zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.             warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.             warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.             zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.3.          Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.             Internet Explorer w wersji 8.1 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub

b.             Chrome, Firefox, Opera etc.

2.4.          W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5.          Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RAPTOR zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci                    zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6.          Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.RAPTORstore.pl/regulamin-zakupow oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7.          Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8.          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: RAPTOR Marcin Świtaj (adres siedziby: ul. Juliana Konstantego Ordona 3, 01-237 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Juliana Konstantego Ordona 3, 01-237 Warszawa), adres poczty elektronicznej: kontakt@raptorstore.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 791 360 638. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi zamówień składanych przez Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.9.          Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

2.10.       Wszelkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2.11.       Promocje oferowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

2.12.       Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

III.           Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.          Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego posiada możliwość dokonania rejestracji w jego ramach.

3.2.          Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.          Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.          RAPTOR może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.             podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.             dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.             dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez RAPTOR za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię RAPTOR.

3.5.          Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu RAPTOR.

3.6.          W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.          Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.             niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.             korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.             niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.             korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla RAPTOR,

e.             korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.              korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV.           Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.          W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www. RAPTORstore.pl, dokonać wyboru towaru na podstawie jego dostępności – także ich specyfikacji – np. średnicy tarczy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.          Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.          W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.          Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.             przedmiotu zamówienia,

b.             jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.             wybranej metody płatności,

d.             wybranego sposobu dostawy,

e.             czasu dostawy.

4.5.          W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6.          Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RAPTORUmowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.          Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.          Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9.          Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V.              Dostawa

5.1.          Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.          Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub jest możliwy odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3.          Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.RAPTORstore.pl oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, dowodu zakupu lub faktury VAT.

5.4.          Dostawa zamówionych Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po wcześniejszym ustaleniu kosztów transportu z Klientem.

5.5.          Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w dniu powszednie i realizowania jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub w przeciągu 24 godzin od wybrania przez Klienta innej formy płatności aniżeli przelew na konto bankowe (np. płatność przy odbiorze osobistym).

5.6.          Zamówienia złożone przez Klienta do godz. 11.00 zostają przekazane do wysyłki tego samego dnia roboczego, zamówienia złożone po godz. 11.00 zostają przekazane do wysyłki następnego dnia roboczego licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej.

VI.           Ceny i metody płatności

6.1.          Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2.          Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.             przelewem na numer konta bankowego:

12 1950 0001 2006 0050 8499 0001

RAPTOR Marcin Świtaj

ul. Juliana Konstantego Ordona 3

01-237 Warszawa

b.             za pomocą systemów płatności elektronicznej, w szczególności takich jak: BLIK, PayU itp.,

c.             za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

d.             gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru w siedzibie Sklepu.

6.3.          Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

VII.         Prawo odstąpienia od umowy

7.1.          Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2.          Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3.          Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w wybrany sposób:

a.             poprzez e-mail: kontakt@raptorstore.pl,

b.             telefonicznie pod numerem: +48 791 360 638,

c.             wysyłając oświadczenie tradycyjnym listem poleconym na adres: RAPTOR Marcin Świtaj, ul. Juliana Konstantego Ordona 3, 01-237 Warszawa,

d.             mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

                                                                                                   ......................, dn. ......................

................................................ 

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

RAPTOR Marcin Świtaj

ul. Juliana Konstantego Ordona 3

01-237 Warszawa 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

...........................

podpis konsumenta

7.4.          Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5.          Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Płatność zwrotna następuje dopiero po dostarczeniu do sklepu RAPTORtowaru nie niosącego śladów montażu/użytkowania i w oryginalnym opakowaniu przez kuriera.

VIII.      Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.          RAPTORjako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2.          Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres RAPTOR Marcin Świtaj, ul. Juliana Konstantego Ordona 3, 01-237 Warszawa gdzie podmiot, ten zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.          W reklamacji każdorazowo należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, opisać na czym polega niezgodność towaru z umową oraz kiedy ją stwierdzono.

8.4.          Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

IX.           Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.          RAPTOR podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2.          Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmęRAPTOR Marcin Świtajo wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3.          Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RAPTOR Marcin Świtaj, ul. Juliana Konstantego Ordona 3, 01-237 Warszawa, mailowo pod adres kontakt@raptorstore.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4.          W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5.          RAPTOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X.              Postanowienia końcowe

10.1.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RAPTORa Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzyRAPTORa Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę RAPTOR Marcin Świtaj.

10.3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, usuwania produktów z asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

10.5.       Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad i reguł.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl